Myanmar is a union of 135 ethnic groups with their own languages and dialects. The major races are the Kachin. the Kayah. the Kayin. the Chin. the Mon. the Bamar. the Rakhine. and the Shan. The name Myanmar embraces all the ethnic groups.Composition of the Different Ethnic Groups under the 8 Major National Ethnic Races in Myanmar as below;

Kachin comprises (12)different ethnic groups

(1) Kachin (2) Taron (3) Dalaung (4) Jinghpaw (5) Guari (6) Hkahku (7) Duleng (8) Maru (Lawgore) (9) Rawang (10) Lashi (La Chid) (11) Atsi (12) Lisu

Kayah comprises (9 )different ethnic groups.

(1) Kayah  (2) Zayein (3) Ka-Yun (Padaung)  (4) Gheko  (5) Kebar  (6) Bre (Ka-Yaw) (7) Manu Manaw  (8) Yin Talai  (9) Yin Baw

Kayin comprises (11) different ethnic groups.

(1) Kayin  (2) Kayinpyu  (3) Pa-Le-Chi  (4) Mon Kayin (Sarpyu)  (5) Sgaw  (6) Ta-Lay-Pwa (7) Paku  (8) Bwe  (9) Monnepwa   (8) Monpwa  (9) Shu (Pwo)

Chin comprises (53) different ethnic groups.

(1) Chin  (2) Meithei (Kathe)  (3) Saline  (4) Ka-Lin-Kaw (Lushay)  (5) Khami  (6) Awa Khami (7) Khawno  (8) Kaungso  (9) Kaung Saing Chin  (10) Kwelshin  (11) Kwangli (Sim)  (12) Gunte (Lyente)  (13) Gwete  (14) Ngorn  (15) Zizan  (16) Sentang  (17) Saing Zan (18) Za-How  (19) Zotung  (20) Zo-Pe  (21) Zo  (22) Zahnyet (Zanniet)  (23) Tapong (24) Tiddim (Hai-Dim)  (25) Tay-Zan  (27) Taishon  (28) Thado  (29) Torr  (30) Dim  (31) Dai (Yindu)  (32) Naga (33) Tanghkul  (34) Malin  (35) Panun  (36) Magun  (37) Matu  (38) Miram (Mara)  (39) Mi-er(40) Mgan  (41) Lushei (Lushay)  (42) Laymyo  (43) Lyente  (44) Lawhtu  (45) Lai  (46) Laizao(47) Wakim (Mro)  (48) Haulngo  (49) Anu  (50) Ann   (51) Oo-Pu   (52) Lhinbu  (53) Asho (Plain)  (54) Rongtu

Bamar comprises( 9 )ethnic groups.

(1) Bamar  (2) Dawei  (3) Beik   (4) Yaw   (5) Yabein   (6) Kadu   (7) Ganan  (8) Salon  (9) Hpon

Mon comprises (1) ethnic groups.

(1) Mon

Rakhine comprises( 7) ethnic groups.

(1) Rakhine  (2) Kamei (3) Kwe Myi  (4) Daingnet  (5) Maramagyi   (6) Mro  (7) Thet

Shan comprises( 33) ethnic groups.

(1) Shan   (2) Yun (Lao)   (3) Kwi   (4) Pyin   (5) Yao  (6) Danaw   (7) Pale  (8) Eng  (9) Son(10) Khamu   (11) Kaw (Akha-E-Kaw)   (12) Kokant   (13) Khamti Shan   (14) Hkun   (15) Taungyo   (16) Danu   (17) Palaung  (18) Man Zi   (19) Yin Kya   (20) Yin Net  (21) Shan Gale   (22) Shan Gyi   (23) Lahu   (24) Intha   (25) Eik-swair   (26) Pa-O   (27) Tai-Loi  (28) Tai-Lem   (29) Tai-Lon   (30) Tai-Lay    (31) Maingtha   (32) Maw Shan   (33) Wa